Unia Europejska

Zintegrowany program rozwoju ASP w Krakowie, nr POWR.03.05.00-00-z066/18

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uzyskała dofinansowanie do zadania pn. „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-z066/18.

Koncepcja i cel projektu

Projekt stanowi kolejny etap profesjonalizacji umiejętności warsztatu twórczego i edukacyjnego ASP w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz, Wydziale Form Przemysłowych oraz Wydziale Rzeźby. W projekt zaangażowała się także Biblioteka Główna ASP, której zadaniem jest stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz zarządzanie informację, mających na celi doskonalenie jakości kształcenia.

Koncepcja programowa projektu opiera się na etapowym wdrażaniu w proces dydaktyczny wiedzy praktycznej oraz technologii projektowych i narzędzi realizacyjnych form projektowych. Nastąpi to głównie poprzez współpracę z podmiotami gospodarczymi, dostęp do nowoczesnej aparatury oraz kadry specjalistów i ekspertów zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.

Grupy docelowe

Projekt będzie służył rozwojowi kompetencji pracowników dydaktycznych oraz studentów ASP w Krakowie. Różnorodne formy wsparcia przewidziane w projekcie obejmą łącznie 275 osób, w tym 227 studentów oraz 48 pracowników kadry akademickiej.

Działania projektowe

Biblioteka Główna ASP w Krakowie

Biblioteka Główna ASP w Krakowie zrealizuje zadanie obejmujące tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i zarządzanie informacją w Bibliotece Głównej ASP. Polegać będzie ono m.in. na wyborze, inwentaryzacji oraz naprawie i zabezpieczeniu pozycji bibliotecznych, utworzeniu i opracowaniu merytorycznym metadanych bibliograficznych dla różnego rodzaju zbiorów, wyszukiwaniu merytorycznych informacji dla poszczególnych rodzajów zbiorów oraz utworzeniu otwartej bazy sztuki i nauki ASP w Krakowie. Baza składać się będzie z trzech modułów: Moduł 1 – katalog zbiorów graficznych, Moduł 2 – różnego rodzaju obiekty pedagogów ASP w Krakowie, Moduł 3 – prace piśmiennicze (katalogi wystaw, publikacje).

Wydział Architektury Wnętrz

Wydział w ramach projektu będzie prowadził działania, które mają na celu dostosowanie programu kształcenia w zakresie projektowania przestrzeni ekspozycyjnych i multimedialnych oraz projektowania ubioru do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym. Pośród zaplanowanych działań należy wymienić m.in. warsztaty projektowania kostiumu, warsztaty projektowania przestrzeni użyteczności publicznej oraz opracowanie materiałów dydaktycznych – zeszytów ćwiczeń dla studentów I i II stopnia Pracowni Projektowania Tkaniny i Ubioru.

Drugi ważny element projektu realizowany przez WAW to tzw. Program Ekspert. Program Ekspert stanowi nową propozycję programowo – dydaktyczną dla studentów Katedry Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Mediów. Głównym celem Programu jest rozwój kompetencji studenckich poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian programowych i organizacyjnych do programu kształcenia. Mają one umożliwić dynamiczną zmianę studiów projektowych opartych na projektowaniu struktur przestrzennych w ujęciu modelowym (poprzez budowanie przestrzennych modeli redukcyjnych), na rzeczywiste studyjne modelowanie przestrzennych struktur i obiektów użytkowych w dziedzinie rozwiązań unikatowych, o skali zbliżonej do rzeczywistej. W tym ujęciu projektowanie realizowane będzie na rzecz przedmiotów ściśle specjalistycznych i zostanie wzbogacone o możliwość współpracy z ekspertami wielu dziedzin, odbycia stosownych kursów i szkoleń specjalistycznych, i możliwości realizacji projektów w rzeczywistej skali, w pełni funkcjonalnych, stanowiących działający prototyp (gotowych do opracowania wniosków o wzór zastrzeżony lub wszczęcie postępowania patentowego). Pomysł ten realizuje postulat współczesnego kształcenia, który zakłada, że absolwent studiów wyższych opuszcza uczelnie wyposażony w poważne doświadczenia i umiejętności zawodowe. Program Ekspert będzie realizowany w formie dodatkowych zajęć, staży zawodowych oraz wsparcia finansowania kosztów tworzenia modeli 2D i 3D wraz z ich testowaniem.

Wydział Form Przemysłowych

W ramach projektu przewidziano realizację zadań warsztatowych dla studentów oraz pracowników naukowych z zakresu programowania, smart textiles oraz wyszukiwania informacji naukowej dla projektantów wzornictwa i pracowników. Dodatkowo pracownicy Wydziału będą mieli możliwość udziału w zagranicznych targach i konferencjach związanych z ubiorem, tekstyliami i nowymi technologiami w zakresie projektowania i wytwarzania ubiorów i tkanin.

Wydział Rzeźby

Działania projektowe ukierunkowano na podnoszenie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów. Ma to następować poprzez organizację wizyt studyjnych i warsztatów u pracodawców oraz zajęć dodatkowych z ekspertami z Polski i zagranicy. Drugi element rozwoju Wydziału to działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr naukowych Wydziału. W tym zakresie przewidziano kursy szkoleniowe (np. w zakresie wytopu i fusingu szkła artystycznego, oprogramowania graficznego i animacyjnego) oraz wyjazdy studyjne.

Okres realizacji projektu

od 2019-10-01 do 2023-09-30

Budżet projektu

Koszty całkowite: 5 645 687,23 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 476 315,60 zł

Scroll to Top