Udostępnianie zbiorów graficznych

 1. Zbiory Graficzne Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych udostępniane są do celów naukowych i wystawienniczych.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych, która wydawana jest na podstawie przedstawionej prośby uzasadniającej potrzebę korzystania ze zbiorów.
 3. Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych może odmówić udostępnienia szczególnie cennych pozycji ze względu na ich stan zachowania lub wymogi bezpieczeństwa.
 4. Dzieła wybrane przez czytelnika przygotowane są do udostępnienia przez pracownika odpowiedzialnego za zbiory, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 5. Wybrane obiekty udostępniane są w Czytelni Biblioteki Głównej w godzinach funkcjonowania biblioteki.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do szczególnie ostrożnego postepowania z udostępnionymi zbiorami specjalnymi.
 7. Szczególnie cenne obiekty należy przeglądać w rękawiczkach przeznaczonych do pracy z materiałami bibliotecznymi. Decyzję o konieczności użycia rękawiczek podejmuje pracownik Biblioteki Głównej.
 8. Obiekty mogą być fotografowane sprzętem własnym użytkownika (aparat cyfrowy, tablet, smartfon) z wyłączonym fleszem i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 9. Czytelnik może zamówić w Pracowni Reprograficznej reprodukcje cyfrowe obiektów.
 10. Wykorzystując obiekty ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP w publikacjach Autor zobowiązany jest podać dane dotyczące proweniencji obiektów.
 11. Wypożyczenie zbiorów na wystawę odbywa się w oparciu o umowę wypożyczenia, zawieraną pomiędzy Rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki reprezentowanym przez Dyrektora Biblioteki Głównej a organizatorem wystawy.
Scroll to Top