Deklaracja Dostępności

Informacje ogólne

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bg.asp.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego, np. w przypadku jeśli mają na celu tylko podniesienie atrakcyjności wizualnej, a brak tego tekstu nie wpływa w zasadniczy sposób na treść strony.
  • Występowanie treści nietekstowych, które nie posiadają alternatywy tekstowej, w przypadku braku materiału źródłowego w postaci tekstowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-19.

Data ostatniej aktualizacji i przeglądu deklaracji: 2023-09-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Duczmalewska, aduczmalewska@asp.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 451 155 004 (możliwość kontaktu również SMS)Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej, informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Smoleńsk.
Do 2 wejść bocznych prowadzą schody bez podjazdu dla wózków, wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl   

 

 

Scroll to Top