Wyszukiwanie w katalogu:

książek i czasopism      zbiorów graficznych      centralnym NUKAT

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie jest jednostką bib muz tech graf
ogólnouczelnianą o wyodrębnionych zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą równocześnie funkcję publicznie dostępnej biblioteki naukowej.
Jest podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ta największa i najstarsza spośród bibliotek szkół artystycznych w Polsce posiada ponad 150 tysięcy woluminów książek oraz innych obiektów; w tym zbiory graficzne zgromadzone w Gabinecie Plakatów i Gabinecie Rycin: plakaty, kolekcję grafiki, rysunków i fotografii, wydania oraz druki bibliofilskie, okładki książkowe. Kontynuuje tradycje dawnej Biblioteki pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Techniczno-Przemysłowego, ufundowanego  w 1868 roku przez dra Adriana Baranieckiego. Adrian Baraniecki przekazał Krakowowi zebraną na emigracji pod wpływem idei Johna Ruskina i ruchu Arts & Crafts kolekcję wraz z księgozbiorem stanowiące podstawę muzeum wraz z biblioteką.

W latach 1909-13 wzniesiono przy ulicy Smoleńsk niezwykle nowoczesny jak na owe czasy wczesnomodernistyczny budynek Muzeum Techniczno-Przemysłowego, w którym Biblioteka mieści się do dziś. Na początku lat 50. XX wieku Muzeum Techniczno-Przemysłowe zostało zlikwidowane, jego zbiory podzielone, a Biblioteka została przekształcona w Bibliotekę Główną ASP w Krakowie. W jej skład poza dawnymi zbiorami Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego wchodzą zbiory Biblioteki dawnej Szkoły Sztuk Pięknych (założonej w 1818 roku), późniejszej Akademii Sztuk Pięknych; księgozbiór oraz kolekcja grafiki Heleny Dąbczańskiej, pozyskana na początku XX wieku. Stosunkowo niedawno został przekazany w darze przez niemieckiego artystę prof. Georga Baselitza, honorowego profesora krakowskiej ASP cenny księgozbiór dotyczący sztuki XX wieku. Księgozbiór opracowywany jest w systemie VTLS/VIRTUA, natomiast obiekty graficzne w elektronicznym katalogu specjalnie utworzonym dla tych zbiorów. Jako pierwsza spośród bibliotek ASP w Polsce od 2002 roku czynnie współtworzy scentralizowany katalog polskich bibliotek naukowych NUKAT. Od roku 2011 przystępuje do budowy biblioteki cyfrowej.